BOBAK MARIIA IVANIVNA

 • Canadian Bilingualism and Biculturalism in Diachronic Dimension / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Young Scientist. – Kherson: Helvetyka. – No 3 (55), 2018. – P. 152-156.

 • Practical Manifestation of Bilingualism and Biculturalism in the Speeches of Justin Trudeau / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Young Scientist. – Kherson: Helvetyka. – No 11 (63), 2018. – P.304-308.

 • Peculiarities of Bilingualism and Biculturalism Phenomena Based on Political Speeches of Justin Trudeau / Bobak Halyna, Bobak Mariia // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету.Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2018. - Вип.І (29). – С.81-86.

 • Conversation Analysis in Truman Capote’s Novella ‘Breakfast at Tiffany’s’ / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Молодий вчений. – Херсон: “ Гельветика”. - №3(30) ,Ч. ІУ, 2016. – С.523-527.

 • Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. - Vol 2, No 1 (2015): Conflict and the Social Body. – P. 25-37.

 • Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / Бобак М.І., Прокоп І.А., Бобак Г.Р.// Український смисл. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012.- С.122-128.

 • Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при виченні англійської мови/ М.І.Бобак, М.Л.Кушик, І.А.Прокоп [та ін.] // Медична освіта. -2011.- №4. – С.84-87.

 • Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості. / М.І.Бобак, С.В.Бондаренко, В.Й.Кульчицький та ін. // Медична освіта. - № 1, 2011. - С.40-43.

 • Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства/ М.І.Бобак, В.Й.Кульчицький, І.А.Прокоп // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Випуск 53. Педагогічні науки. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 52-55.

 • Індивідуальний стиль оволодіння міжкультурним спілкуванням іноземною мовою./ Рокіцька Н.В., Бобак М.І., Бобак Г.Р. // Медична освіта. -

 • Тернопіль, 2009. - №4. – С.22-24.

 • . Історико-педагогічні аспекти доказової медицини./ А.М.Пришляк, І.А.Прокоп, М.І.Бобак.// Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. - №3. – С.62-65.

 • Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів/ Паласюк Г.Б., Кліщ І.М., Прокоп І.А. та ін. //Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. - №1. – С.44-46.

 • Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови/ Бобак М.І., Прокоп І.А// Медична освіта. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. - № 2. – С. 32-34.

 • Формування умінь студентів з курсу іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності/ Бобак Марія //. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. Вип. 7. – 2005. –С.114-115.

 • Громадянський гуманізм як один із важливих чинників громадянського суспільства./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип 13.- 2005. –С. 52-54.

 • Українські педагоги-гуманісти доби Відродження (кінець XVI-поч.XVIIст)./ М.І.Бобак //Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 12.- 2004. –С. 82-85.

 • Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 10.-2003. –С. 90-94.

 • Громадянський гуманізм у духовній культурі українського Середньовіччя: Європейський контекст./М.І.Бобак // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія. Випуск 148-149.- 2003. –С. 36-40.

 • Деякі питання адекватного перекладу медичної наукової літератури./ М.І.Бобак, Н.В.Козак // Медична освіта. – Тернопіль, 2003. - №1. – с. 45-47.

 • Відеофільм та Інтернет – сучасні засоби ефективного вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. /М.І.Бобак //Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. Вип. 11.- 2002. –С. 167-169.

 • . Громадянське піклування про освіту на прикладі братств (XVI-XVIIст)./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 9.- 2002. –С.16-20.

 • Тип людини-громадянина в українській культурі XVIIст./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. Вип. 8.-2002. –С. 18-20.

 • Братський рух як вияв громадянського гуманізму./М.І.Бобак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ЛДПУ. Вип. 6. – Дрогобич: НВУ Каменяр, 2002. –С.34-43.

 • Формування особистості медика третього тисячоліття./ М.І.Бобак // Медична освіта. – Тернопіль, 2002. - №1 –С. 49-50.

 • Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI-XVII ст.). Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук. –Львів, 2001. - 20 с.

 • Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології /М.І.Бобак // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. –С. 75-82.

 • Вплив християнства на ствердження людини-громадянина в українській культурі/М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія: філософія. – Вип. 5. – Тернопіль, 2000. –С.115-118.

 • Проблема “життя діяльного” і “життя споглядального” в українській філософії періоду культурно-національного відродження (ХVI-XVIIст)./ М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – Вип. 4. – 2000. –С. 18-22.

 • Особливості прояву ідеї громадянського гуманізму в Україні /М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія, економіка.-Вип. 3.- 1999. –С. 29-34.

 • Бобак М.І. Формування поняття особистості в українській філософії /М.І.Бобак // Науковий вісник ВДУ. – Вип.11. Філософські науки. – Луцьк, 1999. –С.145-199.

 • Ідеї громадянського гуманізму в cередньовічній Україні/ М.І.Бобак //Філософські пошуки. –Вип. Х. – Львів – Одеса; Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 212-220.

 • Ренесансний тип людини у творах українських мислителів ХVІІст. /М.І.Бобак //Філософські пошуки. – Вип. ІХ – Львів: Видавництво Центр Європи, 1999. –C. 173-177.

 • Інтеграція англійської та латинської мов у вивчені медичної англійської термінології/ М.І.Бобак // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі.Нові технології навчання. –Тернопіль:Укрмедкнига, 1998. –С.19-21.

 • Екологічне виховання студентів-медиків у процесі навчання англійської мови./М.І.Бобак // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення. –Тернопіль: Укрмедкнига, 1997. –С.20-21.

 • Комп’ютеризація навчання як вагомий фактор педагогічної технології при опануванні іноземною мовою./М.І.Бобак // Наукові записки. Ч.І. - К., -1997. – С. 64-65.