KHVALYBOHA TETIIA IHORIVNA

 • Дефініція понять «моніторинг» і «управління» в американській педагогічній традиції / Т. І. Горпініч // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Випуск 9. – Том 1. – С. 7–11.

 • Історіографія проблеми медичної освіти в США в працях американських науковців / Т. І. Горпініч // Педагогічні науки. – 2019. – № 87.

 • Традиції управління системою медичної освіти в США / Т. І. Горпініч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. Випуск 66. – С. 43–47.

 • Optimization of the management of higher medical educational establishments in the USA / Т. Horpinich // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2019. – № 96. – С. 74-81.

 • Особливості управління медичними університетами в США / Т. І. Горпініч // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2019. – № 2.

 • Структура професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів у США / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2019. – № 2 (45). – С. 46–51.

 • Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США / Т. І. Горпініч // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 3 (87). –С. 143–154.

 • Occupational prestige among high school students / A. V. Vykhrushch, T. I. Horpinich, J. Smyla // Medical Education. – № 1. – P. 154-160.

 • Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2019. – № 2 (65).

 • Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114.

 • Typical Linguistics-Stylistic Features of English Political Discourse / T. M. Olendr, T. I. Horpinich // Annals of the University of Craiova. Linguistics and Philology. – № 1-2, 2018. – P. 121-133.

 • Development of medical students’ reading competency in professional English with the account of functional asymmetry of cerebral hemispheres / L. I. Morska, T. I. Horpinich, T. M. Olendr // Science and Education. – Odesa, 2018. – № 3.

 • Cтановлення системи американської медичної освіти в межах колоніального та післяколоніального періоду / Т. І. Горпініч // Інноваційна педагогіка. – Випуск 5. – 2018. – С. 9-12.

 • Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл США / Т. І. Горпініч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –№ 63. – 2018.

 • Система основних понять у контексті дослідження медичної освіти у США / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LXXXIII. – Том 1. – Херсон, 2018. – С. 19-24.

 • Періодизація розвитку медичної освіти в США // Т. І. Горпініч. – Педагогічний дискурс. – № 25. – 2018. – 63–71.

 • Peculiarities of Higher education quality assessment / T. I. Horpinich // Monografia pokonferencyjna “Science, research, development. Pedagogy”, Berlin, 30.01.2018. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – P. 105-107.

 • Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності / О. В. Маркова, Т. І. Горпініч, Л. М. Височан // Наука і освіта. – 2017. – № 12. – С. 78-84.

 • .Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017.

 • Health promotion as one of the basic principles of family education in the USA / T. I. Horpinich // Pedagogika Rodziny. Kwartalnik. – 2017. –№ 7(4). – P. 31-40.

 • Cімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) / Т. І. Горпініч // Вісник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». № 5. – 2016. – C. 41-48.

 • Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних

 • спеціальностей / Т. І. Горпініч, М. О. Сокол, Н. О. Кравець // Молодь і ринок. – 2016. – № 2 (133). – С. 46-50.

 • \Особливості становлення вищої освіти США (ХVІІ-перша половина ХХ ст.) / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсонський державний університет. – Херсон, 2016. – № 72. – C. 23-29.

 • Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина ХХ-початок ХХ ст.) // Т. І. Горпініч. – Молодь і ринок. – 2016. – № 10 (141). – C. 89-93.

 • Особливості реформування вищої освіти у США у другій половині ХХ ст. / Т. І. Горпініч // Научные труды SWorld. – Выпуск 3(44). Том 4. – Иваново, Научный мир, 2016. – С. 51-56.

 • Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – № 1 (65). – 2015. – С. 33-35.

 • Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 37. – Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 37-40.

 • Використання методу навчальних станцій для реалізації особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови у вищій школі / Горпініч Т. І. // Молодь і ринок. – 2015. – № 5 (124). – С. 46-50.

 • Вплив досвіду англомовних медичнихт закладів на формування творчої особистості в ході професійної підготовки майбутніх лікарів у Німеччині / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. – Т. I (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 100-110.

 • Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США / Т. І. Горпініч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 131-138.

 • Педагогічне моделювання у навчанні читання професійно-орієнтованої літератури англійською мовою (на прикладі навчання студентів фармацевтичного профілю) / Т. І. Горпініч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 34-39.

 • The development of higher education in the USA (17th-19th centuries) / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na\rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 1. – С. 41-44.

 • Особливості формування професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 2. – С. 72-74.

 • Сучасні тенденції у навчанні англійської мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.” (30.05.2015 – 31.05.2015 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. – С. 126-128.

 • Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури

 • з фармації) / Т. І. Горпініч // Молодий вчений. – № 2 (17). – 2015. – С. 218-221.

 • Рецепт та інструкція лікарського препарату як основні жанри фармацевтичного дискурсу / Т. І. Горпініч // «Проблеми сучасної педагогічної освіти». – Сер: Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ. – 2013. – Вип. 40. – Ч.1. – С. 74-83.

 • Іншомовна компетенція у читанні як компонент професійної компетентності фахівця фармацевтичної галузі / Т. І. Горпініч // «Вісник Прикарпатського національного університету». – Івано-Франківськ. – Серія «Педагогіка». – 2013.

 • Методика навчання англомовного читання майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – Тернопіль: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – 2013. – № 4.

 • Вплив когнітивних стилів студентів на якість навчання іноземної мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. ”Teoretyczne I praktyczne innowacje naukowe” (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: Sp. z o.o. “Diamond trading group”, 2013. – С. 124-126.

 • Особенности изучения иностранного языка фармацевтами (на примере использования инструкций лекарственных препаратов) /Т. И. Горпинич // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Conference papers, February 18-19, 2013. – Volume 1. – Germany, Stuttgart: ORT Publishing. – 2013. – С. 37-39.

 • Міждисциплінарні знання як чинник формування навичок іншомовного професійно орієнтованого читання студентів-фармацевтів / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Science: od teorii do praktyki” (29.03.2013 – 31.03.2013). – Sopot. – 2013. – С. 104-107.

 • Співвідношення когнітивного стилю та індивідуального стилю діяльності людини / Т. І. Горпініч // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Вип. 11. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 32-35.

 • Сучасні парадигми формування дискурсивної компетенції медика / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – Серія «Філологічна». – 2012. – С. 247-251.

 • Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т. І. Горпініч, О. В. Денефіль, І. А. Прокоп та ін. // Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40.

 • Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Донбасу, 2012. – № 1 (21). – режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13gtipcf.pdf.

 • Основні етапи становлення поняття «когнітивний стиль» / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.. 27, Том IX (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 138-148.

 • Проблема поєднання стилю і методу навчання / Т. І. Горпініч // Науковий вісник інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові технології: передовий світовий досвід» 5 листопада 2012 р.. – Том 1. Кіровоград, 2012. – С. 46-50.

 • Типологія когнітивних стратегій у вивченні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – №5. – ч. 2. – С. 166-170.