HORPINICH TETIIA IHORIVNA

 • Горпініч Т. І. Дефініція понять «моніторинг» і «управління» в американській педагогічній традиції. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 9. Том 1. С. 7–11. Горпініч Т. І. Історіографія проблеми медичної освіти в США в працях американських науковців. Педагогічні науки. 2019. № 87.
 • Горпініч Т. І. Традиції управління системою медичної освіти в США. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 66. С. 43–47.
 • Горпініч Т. І. Optimization of the management of higher medical educational establishments in the USA. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2019. № 96. С. 74-81.
 • Горпініч Т. І. Особливості управління медичними університетами в США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 2.
 • Горпініч Т. І. Структура професійної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів у США. Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2019 № 2 (45). С. 46–51.
 • Горпініч Т. І. Підготовка викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 3 (87). С. 143–154.
 • Vykhrushch A. V., Horpinich T. I., Smyla J. Occupational prestige among high school students. Medical Education, № 1. P. 154-160.
 • Горпініч Т. І. Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2019. № 2 (65).
 • Horpinich T. I. Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. №15 (1), 2018. – P. 103-114.
 • Horpinich T. I. Typical Linguistics-Stylistic Features of English Political Discourse / T. M. Olendr, T. I. Horpinich // Annals of the University of Craiova. Linguistics and Philology. – № 1-2, 2018. – P. 121-133.
 • Horpinich T. I. Development of medical students’ reading competency in professional English with the account of functional asymmetry of cerebral hemispheres / L. I. Morska, T. I. Horpinich, T. M. Olendr // Science and Education. – Odesa, 2018. – № 3.
 • Горпініч Т. І. Cтановлення системи американської медичної освіти в межах колоніального та післяколоніального періоду / Т. І. Горпініч // Інноваційна педагогіка. – Випуск 5. – 2018. – С. 9-12.
 • Горпініч Т. І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл США / Т. І. Горпініч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –№ 63. – 2018.
 • Горпініч Т. І. Система основних понять у контексті дослідження медичної освіти у США / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LXXXIII. – Том 1. – Херсон, 2018. – С. 19-24.
 • Горпініч Т. І. Періодизація розвитку медичної освіти в США // Т. І. Горпініч. – Педагогічний дискурс. – № 25. – 2018. – 63–71.
 • Horpinich T. I. Peculiarities of Higher education quality assessment / T. I. Horpinich // Monografia pokonferencyjna “Science, research, development. Pedagogy”, Berlin, 30.01.2018. – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – P. 105-107.
 • Горпініч Т. І. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчальної діяльності / О. В. Маркова, Т. І. Горпініч, Л. М. Височан // Наука і освіта. – 2017. – № 12. – С. 78-84.
 • Горпініч Т. І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів вищих медичних навчальних закладів України / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017.
 • Horpinich T. I. Health promotion as one of the basic principles of family education in the USA / T. I. Horpinich // Pedagogika Rodziny. Kwartalnik. – 2017. –№ 7(4). – P. 31-40.
 • Cімейна медицина як важлива ланка системи охорони здоров’я США (історико-педагогічний аспект) / Т. І. Горпініч // Вісник Черкаського університету. – Серія «Педагогічні науки». № 5. – 2016. – C. 41-48.
 • Горпініч Т. І. Формування англомовної комунікативної компетентності в діловому електронному спілкуванні студентів нефілологічних спеціальностей / Т. І. Горпініч, М. О. Сокол, Н. О. Кравець // Молодь і ринок. – 2016. – № 2 (133). – С. 46-50.
 • Горпініч Т. І. Особливості становлення вищої освіти США (ХVІІ-перша половина ХХ ст.) / Т. І. Горпініч // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсонський державний університет. – Херсон, 2016. – № 72. – C. 23-29.
 • Горпініч Т. І. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина ХХ-початок ХХ ст.) // Т. І. Горпініч. – Молодь і ринок. – 2016. – № 10 (141). – C. 89-93.
 • Горпініч Т. І. Особливості реформування вищої освіти у США у другій половині ХХ ст. / Т. І. Горпініч // Научные труды SWorld. – Выпуск 3(44). Том 4. – Иваново, Научный мир, 2016. – С. 51-56.
 • Горпініч Т. І. Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – № 1 (65). – 2015. – С. 33-35.
 • Горпініч Т. І. Мовне портфоліо як засіб самоконтролю при навчанні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Випуск 37. – Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 37-40.
 • Горпініч Т. І. Використання методу навчальних станцій для реалізації особистісно-орієнтованого навчання іноземної мови у вищій школі / Горпініч Т. І. // Молодь і ринок. – 2015. – № 5 (124). – С. 46-50.
 • Горпініч Т. І. Вплив досвіду англомовних медичних закладів на формування творчої особистості в ході професійної підготовки майбутніх лікарів у Німеччині / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36. – Т. I (61) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 100-110.
 • Горпініч Т. І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США / Т. І. Горпініч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 131-138.
 • Горпініч Т. І. Педагогічне моделювання у навчанні читання професійно-орієнтованої літератури англійською мовою (на прикладі навчання студентів фармацевтичного профілю) / Т. І. Горпініч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 44 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 34-39.
 • Горпініч Т. І. The development of higher education in the USA (17th-19th centuries) / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 1. – С. 41-44.
 • Горпініч Т. І. Особливості формування професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів / Т. І. Горпініч // Zbiór artykulów naukowych. “Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, roywój, propozycje na rok 2015” (30.12.2015 – 03.01.2016 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2015. № 2. – С. 72-74.
 • Горпініч Т. І. Сучасні тенденції у навчанні англійської мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, jutro.” (30.05.2015 – 31.05.2015 ). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. ≪Diamond trading tour≫, 2015. – С. 126-128.
 • Горпініч Т. І. Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури з фармації) / Т. І. Горпініч // Молодий вчений. – № 2 (17). – 2015. – С. 218-221.
 • Горпініч Т. І. Рецепт та інструкція лікарського препарату як основні жанри фармацевтичного дискурсу / Т. І. Горпініч // «Проблеми сучасної педагогічної освіти». – Сер: Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ. – 2013. – Вип. 40. – Ч.1. – С. 74-83.
 • Горпініч Т. І. Іншомовна компетенція у читанні як компонент професійної компетентності фахівця фармацевтичної галузі / Т. І. Горпініч // «Вісник Прикарпатського національного університету». – Івано-Франківськ. – Серія «Педагогіка». – 2013.
 • Горпініч Т. І. Методика навчання англомовного читання майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – Тернопіль: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – 2013. – № 4.
 • Горпініч Т. І. Вплив когнітивних стилів студентів на якість навчання іноземної мови / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. ”Teoretyczne I praktyczne innowacje naukowe” (29.01.2013 – 31.01.2013). – Kraków: Sp. z o.o. “Diamond trading group”, 2013. – С. 124-126.
 • Горпинич Т. И. Особенности изучения иностранного языка фармацевтами (на примере использования инструкций лекарственных препаратов) /Т. И. Горпинич // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches. Conference papers, February 18-19, 2013. – Volume 1. – Germany, Stuttgart: ORT Publishing. – 2013. – С. 37-39.
 • Горпініч Т. І. Міждисциплінарні знання як чинник формування навичок іншомовного професійно орієнтованого читання студентів-фармацевтів / Т. І. Горпініч // Zbiór raportów naukowych. “Science: od teorii do praktyki” (29.03.2013 – 31.03.2013). – Sopot. – 2013. – С. 104-107.
 • Горпініч Т. І. Співвідношення когнітивного стилю та індивідуального стилю діяльності людини / Т. І. Горпініч // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал. – Вип. 11. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 32-35.
 • Горпініч Т. І. Сучасні парадигми формування дискурсивної компетенції медика / Т. І. Горпініч // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 23. – Серія «Філологічна». – 2012. – С. 247-251.
 • Горпініч Т. І. Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т. І. Горпініч, О. В. Денефіль, І. А. Прокоп та ін. // Медична освіта: матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40.
 • Горпініч Т. І. Структурно-семантична організація текстів для навчання професійно орієнтованого читання фармацевтів [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Донбасу, 2012. – № 1 (21). – режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13gtipcf.pdf.
 • Горпініч Т. І. Основні етапи становлення поняття «когнітивний стиль» / Т. І. Горпініч // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.. 27, Том IX (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 138-148.
 • Горпініч Т. І. Проблема поєднання стилю і методу навчання / Т. І. Горпініч // Науковий вісник інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні наукові технології: передовий світовий досвід» 5 листопада 2012 р.. – Том 1. Кіровоград, 2012. – С. 46-50.
 • Горпініч Т. І. Типологія когнітивних стратегій у вивченні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – №5. – ч. 2. – С. 166-170.

Conference Participation

 • Горпініч Т. І. Інформаційна культура студентів медичного профілю в США Розвиток освітньої системи: європейський вектор: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції / ХНУБА. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 54–56.
 • Горпініч Т. І. Шляхи покращення управління діяльністю вищих медичних навчальних закладів у США на початку ХХІ століття. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2019 р.). С. 180–181.
 • Горпініч Т. І., Федчишин Н. О. Специфіка формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у медичних школах США. Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 6-7 червня 2019 р.). С. 51–53.
 • Горпініч Т. І. Особливості підготовки викладачів до професійної діяльності в медичних університетах США. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність: матеріали Міжнародної наукової конференції (Дніпро, 24-25 травня 2019 р.). С. 417–419.
 • Горпініч Т. І. Основні проблеми і тенденції сучасної вищої освіти в США / Т. І. Горпініч // Розвиток професійної майстерності педагога: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 квітня 2018 р.). – Тернопіль: ТОКІППО, 2018.
 • Горпініч Т. І. Особливості організаційної роботи з іноземними студентами в університетах США / Т. І. Горпініч // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні» (Тернопіль, 2-4 травня 2018 р.). – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – С. 45-48.
 • Horpinich T. I. The main tendencies of the USA Educational system development in the second half of the 20th century / T. I. Horpinich // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 5-6 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2018. – С. 41-45.
 • Горпініч Т. І. Проблеми формування дискурсивної компетентності майбутніх лікарів / Т. І. Горпініч // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. – С. 24-27.
 • Горпініч Т. І. Комплексний іспит МСАТ як важливий компонент професійного відбору в США / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 • Горпініч Т. І. Педагогічний мультикультуралізм в контексті американської вищої освіти у 1940-1960х роках / Т. І. Горпініч, Г. І. Кліщ // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі» (Чернівці, 3-4 травня2018 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - Чернівці: ЧНУ 3-4 травня 2018 р. – С. 58-62.
 • Horpinich T. I. Competency-based medical education: implications for post-graduate programs / H. I. Klishch, N. O. Fedchyshyn, T.I. Horpinich, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 457.
 • Horpinich T. I. Health protection principles within school and family education in the USA / T. I. Horpinich, N. O. Fedchyshyn, H. I. Klishch, N. I. Yelahina // Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні: Матеріали ХV Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2018.- C. 323-324.
 • Горпініч Т. І. Концепція оцінки якості вищої освіти в країнах Заходу та Україні / Т.І. Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» 31 травня – 01 червня 2018 р., Полтава, ВНМЗ «УМСА», 2018. C. 351-354.
 • Горпініч Т. І. Забезпечення фахової підготовки лікарів у Німеччині / Н.О.Федчишин, Г.І.Кліщ, Н.І.Єлагіна, Т.І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 252-257.
 • Горпініч Т. І. Особливості зарахування абітурієнтів до медичних університетів США / Т.І.Горпініч, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 65-68.
 • Горпініч Т. І. Тенденції розвитку вищої медичної освіти в Україні / Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ, Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 83-85.
 • Horpinich Т. Distance medical education in Ukraine: current problems / H. Кlishch, N. Fedchyshyn, N. Yelahina, T. Horpinich // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 • Horpinich T. I. Students’ creativity development at medical schools in the USA problems / Ch. Saliba, T. Horpinich // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 • Горпініч Т. І. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я. М. Нахаєва, М. О. Сокол, Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 118-121.
 • Горпініч Т. І. Механізми контролю та забезпечення якості університетської освіти в Європі та США / Т. І. Горпініч // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: матеріали науково-практичної конференції, м. Харків, 10-11 березня 2017 року. – Харків, 2017.
 • Горпініч Т. І. Взаємозв’язок системи вищої освіти США та соціально-економічного розвитку країни у 1980-90х роках / Т. І. Горпініч // Сучасні тенденції розвитку науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 березня 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017. – С. 53-54.
 • Горпініч Т. І. Закономірності розвитку вищої освіти У США у 1940-80-х роках ХХ столітті / Т. І. Горпініч // Актуальні питання наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 15-16 березня 2017 року. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С. 25-27.
 • Горпініч Т. І. Досвід Медичної школи Єльського університету в організації науково-дослідницької діяльності / Т. І. Горпініч // Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за заг. ред. Н. В. Пазюри (м. Київ, 26-27 квітня 2017 року). – Черкаси, 2017. – С. 26-29.
 • Горпініч Т. І. Професійна підготовка фахівців медичного профілю в США в період Другої світової війни / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації», м. Тернопіль, 23-24 листопада 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 • Горпініч Т. І. Особливості складання ліцензійних іспитів майбутніми лікарями в США / Т. І. Горпініч // Матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми», 29-30 листопада 2017 року. – ТОКІППО, 2017.
 • Горпініч Т. І. Вплив міждисциплінарної інтеграції на розвиток професійної комунікації студентів ВМНЗ / І. Р. Гуменна, Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва // Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 168-170.
 • Горпініч Т. І. Забезпечення якості діяльності педагогів у ВНЗ / Я. М. Нахаєва, Т. І. Горпініч, І. Р. Гуменна // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 05-06 квітня 2017 року.
 • Горпініч Т. І. Особливості профорієнтаційної роботи у США / Т. І. Горпініч, Я. М. Нахаєва, І. Р. Гуменна // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ), м. Тернопіль, 18-19 травня 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 • Горпініч Т. І. Моніторинг якості вищої освіти в країнах ЄС / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 22-23 травня 2017 року. – Умань.
 • Горпініч Т. І. Акмеологічний підхід у школі Й.-Ф. Гербарта / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин // Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Умань, 22-23 травня 2017 року. – Умань.
 • Горпініч Т. І. Освітня політика США наприкінці ХХ-на початку ХХІ століття / Т. І. Горпініч, М. І. Васильєв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації», м. Тернопіль, 23-24 листопада 2017 року. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017.
 • Горпініч Т. І. Роль особистісно-орієнтованого навчання у вищій школі / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна // Матеріали ІІ обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: актуальні проблеми», 29-30 листопада 2017 року. – ТОКІППО, 2017.
 • Горпініч Т. І. Професійно-орієнтоване іншомовне читання як засіб навчання іноземної мови майбутніх лікарів / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», м. Тернопіль, 8-9 грудня 2017 року. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017.
 • Горпініч Т. І. Особливості німецькомовного ґендерно-орієнтованого рекламного тексту / Т. І. Горпініч, Н. О. Федчишин, Н. І. Єлагіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», м. Тернопіль, 8-9 грудня 2017 року. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2017.
 • Горпініч Т. І. Розвиток особистості майбутніх лікарів в університетах США / Т. І. Горпініч // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 червня 2016 року, м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 49-52.
 • Горпініч Т. І. Професійна підготовка фармацевтів у навчальних закладах США / Т. І. Горпініч // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 червня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 64-67.
 • Горпініч Т. І. Розвиток комунікативних умінь майбутніх лікарів в університетах США / Т. І. Горпініч // Перспективи розвитку сучасної науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 24-25 червня 2016 року. – Київ.: МЦНД, 2016. – С. 21-22.
 • Горпініч Т. І. Дидактичні можливості використання мультимедійних технологій у навчанні студентів іншомовної лексики / Т. І. Горпініч // «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 16-17 січня 2015 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 9-11.
 • Горпініч Т. І. Організація самостійної роботи студентів немовних спеціальностей при навчанні іноземної мови на основі інформаційних технологій / Т. І. Горпініч // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2015. – С. 34-35.
 • Горпініч Т. І. Індивідуально-диференційований підхід у контексті навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей / Т. І. Горпініч // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» присвячена 150-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філології: 17 квітня 2015 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2015. – С. 26-29.
 • Горпініч Т. І. Особливості формування міжкультурної компетентності в контексті вивчення іноземної мови / Т. І. Горпініч // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 141-142.
 • Горпініч Т. І. Ситуативність як один із головних принципів навчання професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/2050#disqus_thread
 • Горпініч Т. І. Особливості військово-медичної освіти у Великій Британії та США / Т. І. Горпініч // Сучасні наукові дослідження. Матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 30-31 грудня 2015 р. – Т. 4. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С. 22-24.
 • Горпініч Т. І. Особливості врахування міжпівкульної асиметрії головного мозку при навчанні іноземної мови / Т. І. Горпініч // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей ХІІІ наукової конференції з міжнародною участю (Харків, 7 лютого 2014 р.). – Частина 1. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 74-75.
 • Горпініч Т. І. Особливості співвідношення психології і методики навчання іноземних мов / Т. І. Горпініч, М. О. Сокол, Т. В. Корольова // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 34-36.
 • Горпініч Т. І. Формування професіоналізму фахівця зізнанням іноземної мови в системі медичної освіти / Т. В. Корольова, Т. І. Горпініч, М. О. Сокол // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 57-59.
 • Горпініч Т. І. Використання мультимедійних засобів навчання під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у медичному університеті / М. О. Сокол, Т. І. Горпініч, Т. В. Корольова // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 104-105.
 • Горпініч Т. І. Формування іншомовної комунікативної компетентноcті cтудентів-cтоматологів при навчанні усного профеcійно-орієнтованого спілкування / Т. І. Горпініч // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17-18 грудня 2014 р. Ч II. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2014. – 2014. – С. 184-186.
 • Горпініч Т. І. Психологічні основи оволодіння іншомовним лексичним матеріалом студентів фармацевтичного профілю [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 29-31 січня 2013 р.. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 152-155. – режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_01_2013.pdf
 • Горпініч Т. І. Комунікативні стратегії медичного дискурсу / Т. І. Горпініч // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 2013 р.): у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 2. – С. 91-93.
 • Горпініч Т. І. Дискурсивне знання як основа компетенції медика / Т. І. Горпініч // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу у середній та вищій школі», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка, 13-14 березня 2012 р.. – Полтава, 2012. – С. 46-47.
 • Горпініч Т. І. Лінгвістичні особливості комунікативної взаємодії у медичній сфері / Т. І. Горпініч // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2012 р., м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 1. – С. 85-88.
 • Горпініч Т. І. Проблема когнітивного стилю як індивідуального способу засвоєння інформації / Т. І. Горпініч // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія: сучасний гуманітарний простір» 8 вересня 2012 р.. – Київ, 2012. – С. 74-75.
 • Горпініч Т. І. Іншомовний текст як об'єкт іншомовного професійно орієнтованого читання майбутніх фармацевтів / Т. І. Горпініч // Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (22 вересня 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С. 39-41.
 • Горпініч Т. І. Особливості становлення поняття «когнітивний стиль» [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференці «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» 29 вересня – 1 жовтня 2012р.. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 208-209. – режим доступу http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_09_2012.pdf
 • Горпініч Т. І. Особливості відбору текстів для навчання професійно-орієнтованого читання / Т. І. Горпініч // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя Тернпільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, 9-10 жовтня 2012 р.. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 100-101.
 • Горпініч Т. І. Специфіка формування навичок і розвитку вмінь професійно орієнтованого читання англійською мовою у студентів-фармацевтів / Т. І. Горпініч // Теория и практика в современной науке: материалы XXVІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 18-19 октября 2012 г.). – Горлівка: ФЛП Пантюх Ю. Ф., 2012. – С. 132-134.
 • Горпініч Т. І. Психологические аспекты профессионального общения фармацевтов / Т. І. Горпініч // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.): у трьох частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 1. – С. 21-24.
 • Горпініч Т. І. Класифікація індивідуально-когнітивних стилів навчання / Т. І. Горпініч // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – С. 26-28.
 • Горпініч Т. І. Філософські аспекти формування мовної картини особистості / Т. І. Горпініч // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 р., ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 37-38.