KOLODNYTSKA OLHA DMYTRIVNA

 • Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical Terminology Study / Ya. Nakhaieva, N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, N. Yelahina, T. Horpinich, O. Kolodnytska, O. Novitska // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9. – № 4. – P. 27-37.

 • Latin as a Component of Future Nursers’ Professional Education / Vorona I. I., Kolodnytska O.D. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2020. № 2. – С. 149–153. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11166

 • Ethimological Aspects of Developing Future Physicians’ Terminological Competence as a Pedagogical Problem / Palasiuk H.B., Kolodnytska O.D. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2020. № 2. – С. 104–108. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11159

 • Latin Phraseological Fund as a Source of Developing Future Physicians’ Lexical Competence / Kolodnytska O.D, Palasiuk H.B., Vorona I. I. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2020. № 1. – С. 41–44. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.1.10991

 • Рецензія на посібник: Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Частина І. Асептики і антисептики, перев’язування і перев’язувальні матеріали, рани та переломи : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / [Черноватий Л. М., Коваленко Л. А., Кальниченко О. А. та ін.] ; за ред.: Л. М. Черноватого, О. В. Ребрія. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 280 с. – [UTTU series]/ О. Д. Колодницька // Медична освіта /. – Тернопіль, 2019. № 3. – С.157–158. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10662

 • Latin Aphorisms as a Component of Socio-Cultural Training of Medical Students / Kolodnytska O.D, Palasiuk H.B. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2019. № 3. – С. 39–43. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10646

 • Особливості викладання латинської мови для англомовних студентів-іноземців у вищих медичних навчальних закладах / І. І. Ворона, О. Д. Колодницька // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Вип. 12., Т 1. – Одеса, 2019. – С. 66–70.

 • Using Project-Based Learning to Teach Latin and Greek Medical Terminology / Kolodnytska O., Vorona I. // Медична освіта /. – Тернопіль, 2019. № 2. – С. 126–130. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10353

 • Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. /. – Дрогобич, 2019. № 7 (174). –. С. 124–129.

 • Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання / О. Д. Колодницька // Медична освіта. – Тернопіль, 2018. – № 4. – С. 52-55. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9197

 • Проектні технології в процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців закладів освіти / О. Д. Колодницька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 59. – С. 84-92.

 • Motivation learning and the usage of project method / O. D. Kolodnytska // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2016. – № 3 (3). – P. 48-59.

 • Критерії, показники та рівні готовності до професійного саморозвитку в майбутнього вчителя гуманітарного профілю / О. Д. Колодницька // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Спецвип. 8. Ч. І. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С. 194-200.

 • Проектні технології у контексті загальнопедагогічної підготовки викладачів / О. Д. Колодницька // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – C.66 –71.

 • Сутність педагогічного професіоналізму / О. Д. Колодницька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2(12). – С. 218 – 225.

 • Проектні технології як умова підвищення якості освіти / О. Д. Колодницька // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: [Науково-теоретичний збірник]. – Переяслав- Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 77 – 83.

 • Теоретичний аналіз понять «метод проектів» і «проектування» / О. Д. Колодницька // Україна наукова: [збірник тез доповідей за матеріалами сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції], (Київ, 20-22 грудня 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), Асоціація «Аналітикум», ТОВ «ТК Меганом». – Київ, 2010.– Ч.6. – С.41-43.

 • Історичний аналіз поняття «методу проектів» у контексті професійної підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2009. – №9 (56). – С. 125 – 128.

 • Метод проектів як умова розвитку особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах / О. Д. Колодницька // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 149. – С. 63 – 67.

 • Особливості використання CASE–методу в професійній діяльності педагога / О. Д. Колодницька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2009: [сб. науч. трудов по материалам международной научно-практ. Конференции], (Одесса, 15-30 июня 2009 г.) / Одесский национальный морской университет. – Одесса: Черноморье, 2009. – Том 16 (Педагогика, психология и социология).– С. 30-33.

 • Загальні аспекти використання методу проектів у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / О. Д. Колодницька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2008. – Вип. 41. – С.121 – 125.