OLEKSII KATERYNA BOHDANIVNA

 • Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I.Vorona, M.Kichula, K.Oleksii, T.Savaryn. – International Journal of Applied Exercise Physiology. – VOL. 8 (2.1). – P. 715-726 (Web of Science indexed journal, ISSN : 2322-3537, DOI : 10.30472/ijaep.v8i2.1.566)

 • Особливості репрезентації монологу і діалогу в сучасній українській прозі / К. Б. Олексій // Закарпатські філологічні студії – Ужгород, 2019. – Вип. 8, Том 1. – С. 27 -31.

 • Специфіка вираження комунікативної ролі адресата в художній комунікації / К. Б. Олексій // Лінгвостилістичні студії – Луцьк, 2019. – Вип. 10. – (у друці)

 • Ukrainian educational reforms: brief history review / M. Ia. Kichula, K. B. Oleksii // Science and education a new dimension. – VI (75), Issue 181, 2018 Nov. – Budapest, 2018. – S. 31-34.

 • Особливості суб’єктної позиції студента при вивченні іноземної лексики / Медична освіта. – № 3 (79) / 2018 – Тернопіль, 2018. – С. 109 – 113.

 • Система дидактичних завдань з освоєння іншомовної лексики студентами-медиками / Олексій К.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018 – C. 205 – 208.

 • Автоадресованість в художньому тексті: варіативність внутрішнього мовлення / Олексій К.Б. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – С. 56 – 62.

 • Content, structure and levels of mastering foreign vocabulary at a higher medical educational institution / Oleksii K.B. // Вісник Херсонського державного університету. Зб-к наук. праць. – Херсон: «Гельветика». – 2017 . – Вип. LXXIX. – С. 157–162.

 • Олексій К.Б. Роль мовця в художній комунікації. / К.Б. Олексій // Obiecujace osiagniecia naukowe: zbiór artykulów naukowych (30.09.2017). – Warszawa (PL), 2017. – C. 14-16.

 • Формування дискурсивної компетенції майбутніх лікарів у процесі вивчення іноземної мови / Т.В. Корольова, К.Б. Олексій // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал / гол. Ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2016. – Вип. № 2. – С. 32–39.

 • Діалогічна взаємодія з адресатом-читачем у художньому тексті / К.Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 40. – С. 152 -157.

 • Особливості освоєння іншомовної лексики в освітньому процесі медичного вузу / К.Б. Олексій // Сборник научных докладов «Pedagogika. Наука вчера, сегодня, завтра» – Варшава, 2015. – С. 75-78.

 • Особливості жаргонної лексики в художніх творах Ю. Андруховича / К. Б. Олексій // Сборник научных трудов SWorld . -. Одесса, 2013. – Том 23. – С. 62-66.

 • Rolles des emotional-beurteilenden Wrtschatzes in der Struktur eines Kunstwerks / К. Olexij // Europian Applied Sciences : modern approaches in scientific researches. – Stuttgart, Germany, 2013. – Volume 3. – S. 194–195.

 • Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті / К. Б. Олексій // Записки з українського мовознавства : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 37–43.

 • Діалогічність текстової комунікації: автор – текст – читач / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка. Філологічні нау­ки. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 234–237.

 • Specyfika autorskiego modelu wartosciowania swiata / К. В. Olexiy // Zbior raportow naukovych. Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe. – Krakow, 2013. – Р. 124–127.

 • Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу / К. Б. Олексій // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 37. – С. 131-134 .

 • Лайлива лексика у прозових творах Юрія Андруховича: структурно-семантичний аналіз / К. Б. Олексій // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 28. – С. 339 -343 .

 • Функціональне навантаження оцінної лексики в українських народних піснях, записаних Володимиром Гнатюком / К. Б. Олексій // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2011. – № 33. – С. 328 - 334.