PALASIUK HALYNA BOHDANIVNA

 • Latin Phraseological Fund as a Source of Developing future physicians’ lexical Competence / Г.Б. Паласюк, О.Д. Колодницька, І. І. Ворона // Медична освіта. – 2020. – № 1. – С. 413-44.

 • Ethymological Aspects of Developing future physicians’ terminological Competence as a pedagogical Problem / Г.Б. Паласюк, О.Д. Колодницька // Медична освіта. – 2020. – № 2. – С. 104-108.

 • Latin Aphorisms as a component of socio-cultural Training of medical students / Г.Б. Паласюк, О.Д. Колодницька // Медична освіта. – 2019. – № 3. – С. 39-43.

 • Медсестринські наукові дослідження в Австрії / Г.Б. Паласюк, Б.М. Паласюк // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 154-162.

 • Всеукраїнська студентська олімпіада з латинської мови: традиції та перспективи / Г.Б. Паласюк, М. І. Паласюк // Мовна комунікація : наука, культура. Медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 96-97.

 • Вища освіта в контексті глобалізації / О. Колодницька, І. Прокоп, Г. Паласюк // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації» : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред О. І. Локшиної. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 193-194.

 • Специфіка підготовки педагогічного персоналу для медсестринської освіти в Австрії / Г.Б. Паласюк, Б.М. Паласюк // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 145-152.

 • До питання впливу неоплатонічної фiлософії на формування вітчизняної філософської думки XVI-XVII ст. / Г. Б. Паласюк, М. І. Паласюк // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 127(12). – С. 254-257.

 • Використання технологій кооперативного навчання у професійній підготовці медичних сестер Австрії / Г.Б. Паласюк, Б.М. Паласюк, Н.М. Ярема // Медична освіта. – 2017. – № 4(76). – С. 90-94.

 • Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.-Т. Ставровецького / Г.Б. Паласюк, М.І. Паласюк // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107(4). – С. 180-183.

 • Система вищої медсестринської освіти в Австрії / Г.Б. Паласюк // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 17. – С. 122-126.

 • Професійна підготовка бакалаврів у медичних університетах Австрії / Г.Б. Паласюк, М.І. Паласюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до вип. 5, Т. 1 (52): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: «Гносис», 2014. – С. 292-299.

 • Використання засобів інтерактивних технологій на лекційних заняттях у ступеневій медсестринській освіті Австрії / Г.Б. Паласюк // Стратегія якості у промисловості і освіті. – Варна, 2013. – Режим доступу : ISBN 978-966-2637-18-2.

 • Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти / Г.Б. Паласюк // Медсестринство. – 2012. – № 2. – С. 7-11.

 • Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи професійної підготовки медичних сестер в Австрії / Г.Б. Паласюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – Випуск 63 (Педагогічні науки). – С. 125-128.

 • Підготовка докторів наук з медсестринства в університетах Австрії / Г.Б. Паласюк // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 84-89.

 • Проблеми формування комунікативної компетенції студентів-медиків / Т. І. Горпініч, О. В. Денефіль, Г. Б. Паласюк [та ін.] // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 39-40.

 • Дидактичні засади професійної підготовки медичних сестер в Австрії / Г.Б. Паласюк // Вища освіта України. – № 3. – Т.1 (26). – К.: «Гносис», 2011. – С. 7-11.

 • Інтенсифікація педагогічного процесу у вищому медичному навчальному закладі як фактор оптимізації неперервної підготовки фахівців з медсестринства / Г.Б. Паласюк // Стратегия качества в промышленности и образовании. – Варна (Болгария), 2011. – Т. 3. – С.50-55.

 • Система професійної підготовки медичних сестер в Австрії в умовах неперервної освіти / Г.Б. Паласюк // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей : Ялта :РВВ КГУ, 2011. – Вип. 33. – Ч. 1. – С. 231-237.

 • Проблемно-орієнтоване навчання – засіб формування професійної компетентності у неперервній підготовці медичних сестер в Австрії / Г.Б. Паласюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 28. – Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – С. 41-46.

 • Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти / Г.Б. Паласюк // Наукові праці : Науково-методичний журнал. Т. 144. Вип. 131. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 11-15.

 • Формування професійної компетентності медичних сестер в умовах неперервної ступеневої освіти / Г. Б. Паласюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Т. 2 (20). – К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2010. – С. 21-24.

 • Проблема формування педагогічних кадрів для підготовки медсестер на засадах неперервної ступеневої освіти / Г.Б. Паласюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Випуск 24. – Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. – С.423-427.

 • Медсестринська освіта в Австрії: з досвіду міжнародних стажувань / Г. Б. Паласюк // Медична освіта. – № 1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 15-18.

 • Особливості медсестринської освіти в Австрії / О.М. Олещук, Г.Б. Паласюк // Медична освіта. – № 1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 46-48.

 • Ісихастська традиція в українській духовній культурі / Г.Б. Паласюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. Книга ІІ. – Львів: «Логос», 2004. – С. 331-336.

 • Античний неоплатонізм: Плотін і його вчення / Г.Б. Паласюк, М.І. Паласюк. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 10, 2003. – С. 17-20.

 • Неоплатонізм і київське християнство / Г.Б. Паласюк // Історія релігій в Україні. – Львів, 2003. – С. 76-82.

 • Григорій Сковорода і неоплатонічна традиція / Г.Б. Паласюк // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Філософія, педагогіка). – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – Випуск 7. – С. 74-83.

 • Неоплатонічні ідеї у філософській спадщині К.-Т. Ставровецького / Г. Б. Паласюк // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2003. – Випуск дванадцятий. – С. 58-68.

 • Утвердження неоплатонічної традиції у філософській думці Київської Русі / Г. Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 11. – 2003. – С. 53-56.

 • Неоплатонічна тріадологія і тринітарна проблема в українській філософській думці XVI-XVII ст. / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. № 8, 2002. – С. 23-26.

 • Вплив неоплатонічної містики на формування ідеї богопізнання в українській філософії / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 9. – 2002. – С. 12-16.

 • Ідеї неоплатонізму в українській філософії / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 7. – 2001. – С. 16-21.

 • Про характер біблійної символіки у Г. Сковороди / Г. Б. Паласюк. – Різдво Христове – 2000. – Львів, 2000. – С. 213-217.

 • Самопізнання Григорія Сковороди як шлях до єднання з природою для досягнення щастя / Г. Б. Паласюк // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Випуск 1. – Львів, 1999. – С. 38-45.

 • Бог, релігія і церква у розумінні Григорія Сковороди / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. – №1. – Тернопіль, 1998. – С. 8-12.

 • Природна релігія та церква у системі поглядів Григорія Сковороди / Г.Б. Паласюк // Мандрівець. – №1. – Тернопіль, 1998. – С. 44-47.

 • Ідеал людини в творах Григорія Сковороди та Сенеки / Г.Б. Паласюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. VII. Серія: Філософія, економіка, соціологія. – Тернопіль, 1998. – С. 193-199.

 • Ідеї стоїків у творчості Григорія Сковороди / М. В. Кашуба, Г.Б. Паласюк // VII Сковородинські читання : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 1996. – С. 5-13.